Terms and conditions

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige dienstverlening van Bootcamp Coach zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Bootcamp Coach. Leden dienen de algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren bij betaling van een abonnement of een beurtenkaart. Zij worden geacht de voorwaarden voor betaling te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening de voorwaarden en huisregels zonder voorbehoud te accepteren. Bootcamp Coach is gerechtigd de voorwaarden en huisregels te wijziging en/of aan te vullen.

Artikel 2. Lidmaatschap. Onder het lidmaatschap wordt verstaan een lidmaatschap voor bepaalde tijd waarbij kan worden deelgenomen aan bootcamp trainingen.
Artikel 2a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via website of mobiele App van Bootcamp Coach.
Artikel 2b. Het lidmaatschap vangt aan op de dag van aankoop van een abonnement of beurt(en). Het lid is vanaf de startdatum het lidmaatschapsgeld verschuldigd.
Artikel 2c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 2d. Bij lidmaatschap dient het online inschrijfformulier volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
Artikel 2e. Naar aanleiding van het niet naar waarheid invullen van het inschrijfformulier kan een deelnemer geweigerd worden voor deelname aan lessen in Bootcamp Coach.
Artikel 2f. Bootcamp Coach is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd als men zich niet aan de huisregels houdt.

Artikel 3. Kosten lidmaatschap. Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorende bij het gekozen type lidmaatschap. Bootcamp Coach bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.
Artikel 3a. Betaling van het lidmaatschap geschiedt volgens de overeenkomst die is gesloten tussen Bootcamp Coach en het lid. De kosten van het lidmaatschap dienen onmiddellijk door ondergetekende overgemaakt te worden aan Bootcamp Coach.
Artikel 3b. Een lid kan inschrijven tot 30 minuten voor aanvang van een bootcamp. Een lid kan zich kosteloos uitschrijven tot 60 minuten voor aanvang van een bootcamp. Uitschrijven in een korte tijdspanne van 60 minuten voor aanvang van een bootcamp is niet meer mogelijk en wordt één credit in vermindering gebracht.

Artikel 4: Duur van het lidmaatschap. Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de gekozen periode en wordt niet automatisch verlengd. Een 10 beurtenkaart is strikt persoonlijk, is 5 maanden geldig en is niet verlengbaar.
Artikel 4a. Het lidmaatschap kan niet op on hold gezet worden door het lid zelf. Bootcamp Coach kan alleen het lidmaatschap op on hold zetten wanneer het lid o.w.v. medische redenen niet kan verder sporten én op vertoon van een doktersattest. Het lidmaatschap wordt nooit op on hold gezet o.w.v. een vakantie.

Artikel 5: Beëindiging van een lidmaatschap. Bootcamp Coach behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen; a. Zonder waarschuwing vooraf, indien een lid de voorwaarden of huisregels van Bootcamp Coach ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van Bootcamp Coach misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden. b. Met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet is voldaan. Leden kunnen zelf het lidmaatschap niet opzeggen. Het lidmaatschap is lopende voor de gekozen periode.

Artikel 6: Blessures/Ziekte door training. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Bootcamp Coach het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, uitgezonderd blessure en/of ziektes van korter dan 1 week. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Artikel 7: Programma, Risico en aansprakelijkheid. Bootcamp Coach rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de training. Deelname aan de trainingen bij Bootcamp Coach en andere activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Deelnemers zijn verzekerd bij hun mutualiteit.
Artikel 7a. Bootcamp Coach is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
Artikel 7b. Bootcamp Coach is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven om letsels te voorkomen.
Artikel 7c. Bootcamp Coach is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of een andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
Artikel 7d. Bootcamp Coach is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
Artikel 7e. Bootcamp Coach is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Bootcamp Coach. De aansprakelijkheid is echter gemaximaliseerd tot een bedrag gelijk aan het lidmaatschapsgeld over 12 maanden.

Artikel 8. Locaties en uurrooster. Het doel van Bootcamp Coach is uitbreiden naar andere gemeenten/steden om zo extra trainingsmogelijkheden te creëren voor haar leden. Omgekeerd bestaat er een kans dat een coach de samenwerking stopzet met Bootcamp Coach en de bootcamp trainingen in desbetreffende gemeente/stad zullen eindigen. Het uurrooster van de bootcamp trainingen kan mogelijks wijzigen doorheen de tijd. Bootcamp Coach is niet verplicht om eerder aangekochte abonnementen geheel of deels terug te betalen aan haar leden. Leden kunnen nog steeds bootcamp trainingen volgen in andere gemeenten/steden.

Artikel 9. Gedrag van leden. Leden zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke Bootcamp Coach aanbiedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door desbetreffende leden. Incorrect, ruig of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Leden wordt niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van drank, drugs of andere geestverruimende middelen!


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......